SUPPORT ONLINE

 Yahoo  Skype
(848) 0650 365 3426
(848) 0650 365 3426

NEWS

Nhóm tin tức

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX.

14:27 | 27/10/2014

Ngày 18/10, sau khi toàn hệ thống đã tiến hành Tổng kết, Công ty cổ phần Nicotex tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2014. 

Kể từ năm 2013, Nicotex đã chuyển năm tài chính của công ty tính từ 01/10 năm trước đến 30/9 năm sau để thống nhất các nội dung báo cáo tổng kết và báo cáo trình ĐHĐCĐ và tiết kiệm được thời gian và chi phí đồng thời để có nhiều thời gian cho việc chuẩn bị sản xuất hàng hoá phục vụ  sản xuất kinh doanh của năm tiếp theo. Ngày 18/10, sau khi toàn hệ thống đã tiến hành Tổng kết, Công ty cổ phần Nicotex tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2014.

ĐHCĐ năm 2014 có các cổ đông chính thức và cổ đông uỷ quyền đại diện cho 5.232.790 cổ phần tại công ty về tham gia.

Năm 2014, công ty Cổ phần Nicotex thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế thế giới và Việt Nam phục hồi chậm, thời tiết khí hậu biến đổi thất thường, tình hình chính trị trong khu vực không ổn định. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, năng động, nhiệt huyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và người lao động nên năm 2014, công ty đã đạt được kết quả tốt. Doanh thu năm 2014 của toàn hệ thống đạt 84.6% so với kế hoạch và bằng 99.6% so với năm 2013. Năm 2014 Nicotex nộp ngân sách nhà nước là hơn 34 tỷ đồng. Cổ tức cho các cổ đông đạt 20% vốn điều lệ.

Đại hội cũng đã được nghe phương hướng hoạt động của Nicotex năm 2015. Với mục tiêu tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hoá doanh thu, tối thiểu hoá chi phí, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động và bảo toàn vốn, đảm bảo cổ tức cho cổ đông ở mức 20% vốn điều lệ, hy vọng năm 2015, Nicotex sẽ đạt được các kế hoạch đề ra.

Minh Quân 


Written : admin

 

Search date :   from   to