SUPPORT ONLINE

 Yahoo  Skype
(848) 0650 365 3426
(848) 0650 365 3426

NEWS

Tin công ty

Nitotex cải thiện và nâng cao đời sống CBCNV

17:56 | 04/09/2011

Trước tình hình giá cả tăng nhanh, nền kinh tế lạm phát, bắt đầu từ tháng 7/2008 Công ty Nicotex sẽ hỗ trợ tiền ăn ca cho toàn thể CBCNV trong công ty nhằm nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Theo quyết định Giám đốc công ty đã ký ngày 7/7/2008 thì tất cả CBCNV sẽ được hỗ trợ tiền ăn ca với mức 10.000 đồng/bữa. Các đơn vị, các phòng sẽ thực hiện chấm ngày công và căn cứ vào đó để tính tiền ăn ca ....

Trước tình hình giá cả tăng nhanh, nền kinh tế lạm phát, bắt đầu từ tháng 7/2008 Công ty Nicotex sẽ hỗ trợ tiền ăn ca cho toàn thể CBCNV trong công ty nhằm nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Theo quyết định Giám đốc công ty đã ký ngày 7/7/2008 thì tất cả CBCNV sẽ được hỗ trợ tiền ăn ca với mức 10.000 đồng/bữa. Các đơn vị, các phòng sẽ thực hiện chấm ngày công và căn cứ vào đó để tính tiền ăn ca ....

Trước tình hình giá cả tăng nhanh, nền kinh tế lạm phát, bắt đầu từ tháng 7/2008 Công ty Nicotex sẽ hỗ trợ tiền ăn ca cho toàn thể CBCNV trong công ty nhằm nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Theo quyết định Giám đốc công ty đã ký ngày 7/7/2008 thì tất cả CBCNV sẽ được hỗ trợ tiền ăn ca với mức 10.000 đồng/bữa. Các đơn vị, các phòng sẽ thực hiện chấm ngày công và căn cứ vào đó để tính tiền ăn ca ....


Written : admin

 

Search date :   from   to