HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Yahoo  Skype
(848) 0650 365 3426
(848) 0650 365 3426

NEWS

Nhóm tin tức

NICOTEX LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỨNG NHẬN HỢP QUY

14:19 | 29/04/2015

Trong thời gian qua Công ty cổ phần Nicotex đã nghiêm túc thực hiện đúng qui định của nhà nước về chứng nhận hợp qui, công bố hợp qui và đóng dấu hợp qui lên nhãn mác sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. 

Để thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chồng hàng giả, Công ty CP Nicotex đã chấp hành đúng quy định của nhà nước và là một trong số những đơn vị điển hình trong ngành sản xuất thuốc BVTV trong việc chấp hành công tác chứng nhận hợp quy.

Theo quy định của pháp luật thì Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuậtlà việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Đối tượng chứng nhận hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương(QCĐP) quy định. Những đối tượng quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật thường liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng, nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này. 

Để thực hiện việc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Tháng 8/2014 công ty CP Nicotex ( công ty mẹ - là đơn vị chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề sản xuất kinh doanh của Công ty Nicotex Nam Thái Dương) đã hoàn thành việc chứng nhận hợp qui của 65 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của công ty theo đúng qui định của nhà nước về đánh giá chứng nhận hợp qui sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Đến tháng 01/2015 công ty Nicotex đã hoàn thành việc công bố hợp qui của 65 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của công ty tại Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Nội theo đúng qui định của nhà nước về công bố hợp qui thuốc bảo vệ thực vật.

Như vậy trong thời gian qua Công ty cổ phần Nicotex đã nghiêm túc thực hiện đúng qui định của nhà nước về chứng nhận hợp qui, công bố hợp qui và đóng dấu hợp qui lên nhãn mác sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời công ty cũng tích cực triển khai tuyên truyền cho cán bộ nhân viên trong toàn công ty và hệ thống đại lý phân phối sản phẩm của công ty nắm được các qui định pháp luật có liên quan về chứng nhận và công bố hợp qui để chấp hành tốt các qui định của pháp luật nhà nước trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, thị trường thuốc BVTV có nhiều biến động do tình hình thời tiết, sâu bệnh hại diễn biến khó lường nên tình hình kinh doanh của các công ty thuốc bảo vệ thực vật nói chung và công ty Nicotex nói riêng đều gặp khó khăn nên tính đến thời điểm này lượng hàng thành phẩm sử dụng nhãn mác chưa có dấu hợp quy tại các đại lý phân phối của công ty Nicotex có thể vẫn còn. Công ty Nicotex cũng đã tích cực phối hợp với đại lý để bổ sung dấu hợp qui lên nhãn số hàng còn tồn kho này nhưng có thể chưa giải quyết được triệt để vì số lượng đại lý rất lớn, hàng hóa cũng đã lưu chuyển qua nhiều cấp trung gian đến người tiêu dùng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty Nicotex trong việc thực hiện tốt các qui định của nhà nước, cũng nhân dịp này, công ty Nicotex đã đề nghị lãnh đạo các Sở Công Thương, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và chi cục bảo vệ thực vật các tỉnh nghiên cứu và xem xét cho phép công ty Nicotex được tiếp tục lưu hành số hàng hóa có ngày sản xuất trên nhãn (date) trước ngày 01/12/2014 hiện đang tồn kho tại một số đại lý mà chưa được đóng dấu hợp qui lên nhãn sản phẩm. Đối với các sản phẩm có ngày sản xuất từ 01/12/2014 và tất cả các sản phẩm tồn kho tại kho công ty Nicotex thì công ty Nicotex sẽ thực hiện nghiêm chỉnh việc đóng dấu hợp qui lên nhãn sản phẩm theo qui định của nhà nước.

 

 


Người viết : admin