HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Yahoo  Skype
(848) 0650 365 3426
(848) 0650 365 3426

NEWS

Tin công ty

Tổ chức sinh nhật cho ngưòi lao động được tổ chức hàng tháng.

Nitotex cải thiện và nâng cao đời sống CBCNV

17:56 | 04/09/2011

Nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu đang trong giai đoạn khó khăn, chính vì vậy việc đảm bảo đủ công việc để người lao động có thể ổn định đời sống vật chất và tinh thần không hề là vấn đề đơn giản.

Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Công ty Nicotex Nam Thái Dương đã tích cực, chủ động tìm kiếm khách hàng bên ngoài hệ thống, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, để thể hiện sự quan tâm tới đời sống của người lao động, thứ 2 tuần đầu tiên của mỗi tháng, Công ty Nam Thái Dương cũng đã tổ chức sinh nhật cho CBNV có ngày sinh trong tháng. Đây là một trong những động lực khuyến khích tinh thần làm việc, sự gắn bó với công ty của người lao động./.


Người viết : admin